محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-125H/3P50

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-125H/3P63

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125H/3P80

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125H/3P100

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال